NEMOKAMAS pristatymas Lietuvoje į DPD terminalą!

Taisyklės

www.lietuviskigaminiai.lt PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Nord DECO“, juridinio asmens kodas 300663240, PVM mokėtojo kodas LT100003104019, registruotos buveinės adresas: Luknos g. 10, Senojo Tarpupio k., LT-21148 Trakų r., veiklos adresas: Panerių g. 43, Vilnius.
1.2. lietuviskigaminiai.lt – elektroninė / internetinė parduotuvė, esanti adresu www.lietuviskigaminiai.lt
1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka), nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejus); juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo banko sąskaita – LT77 7300 0100 9990 3432, AB “Swedbank”.
1.6. Šios internetinės parduotuvės prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.lietuviskigaminiai.lt susijusios nuostatos.
1.7. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje.
1.8. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą el. parduotuvėje lietuviskigaminiai.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad susipažino ir sutiko su Taisyklėmis, jas aiškiai suprato ir įsipareigoja šių Taisyklių laikytis.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties galiojimas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – „Sutartis“) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo duomenis, pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad tinkamai susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Pirkti“ (kas laikoma užsakymo pateikimu).
2.2. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai lietuviskigaminiai.lt gauna patvirtinimą iš banko apie Pirkėjo atsiskaitymą už užsakytas prekes.
2.3. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo - pardavimo sutartis.
2.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, pataisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje lietuviskigaminiai.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.
2.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
2.6. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas gauna prekes ir už jas atsiskaito.

2.7. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.

2.8. Pirkėjas, atlikdamas užsakymą patvirtina, jog, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais internetinės prekybos tikslu, taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.2. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lietuviskigaminiai.lt, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba lietuviskigaminiai.lt veiklos planavimui ir analizei.
3.3. Pažymėdamas el. parduotuvės tinklapyje lauką „Naujienlaiškis/ gaukite naujausius pasiūlymus“ ir (ar) užpildydamas užsakymą ir pažymėdamas lauką „Sutinku gauti pasiūlymus“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
3.5. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.lietuviskigaminiai.lt duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, lietuviskigaminiai.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.lietuviskigaminiai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir atvejais.
4.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.lietuviskigaminiai.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų tinkamai laikytis.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja pateikti užsakyme pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu užsakymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, lietuviskigaminiai.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas prekes, pristatymo paslaugą ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo dirbtuvėse (Panerių g. 43, Vilnius), privalo tai padaryti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo paruošimo patvirtinimo pateikimo iš Pardavėjo.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą pristatymo adresą.
4.7. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu nepagrįstai, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.lietuviskigaminiai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, kurios nurodytos www. lietuviskigaminiai.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.lietuviskigaminiai.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo Pardavėjui netaikoma.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
5.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, veikimui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ar apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.
5.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.8. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
5.9. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.lietuviskigaminiai.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

6. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.2.1. atsiskaitymas naudojantis savo el. bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema pinigus Pirkėjas perveda į www.lietuviskigaminiai.lt elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje;
6.2.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, tiesiogiai iš savo banko sąskaitos, perveda pinigus į lietuviskigaminiai.lt elektroninės parduotuvės banko sąskaitą (Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti išankstinės mokėjimo sąskaitos numerį; nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus šios sąskaitos numerio, Pardavėjas  negarantuoja užsakymo įvykdymo), arba kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, pinigus banko skyriuje perveda į lietuviskigaminiai.lt banko sąskaitą, sumoka prekybos ar spaudos kiosko kasoje;
6.2.3. atsiskaitymas kreditine banko kortele (Visa arba Mastercard) - tai išankstinis apmokėjimas, kai kortelės informacija perduodama bankui, kuris rezervuoja atitinkamą sumą kortelės turėtojo sąskaitoje ir atsiunčia atsakymą į autorizacijos prašymą kortelę priimančiam bankui, o kortelę aptarnaujantis bankas atitinkamą patvirtinimą persiunčia Pardavėjui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant po užsakymo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas. Jei užsakymas neapmokamas per 5 darbo dienas, Pardavėjas pasilieka teisę jį atšaukti.
6.4. Sąskaita-faktūra siunčiama Pirkėjui el. būdu į registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

 1. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visų el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
7.3. Prekėms taikoma garantija pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis, vartotojams papildomai ši nuostata įtvirtinta 6.363 straipsnio 10 dalyje), todėl vartotojas (pirkėjas) dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į Pardavėją per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos, jeigu įstatymai nenumato ilgesnio termino. Jeigu nenurodyta kitaip, visais atvejais prekei galioja minimalaus termino garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Papildomos garantijos sąlygos, jeigu taikoma, nurodomos prekės aprašyme.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekių pristatymo būdai:
8.3.1. Lietuvoje: prekes pristato DPD kurjeriai į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą nurodytu adresu arba į pasirinktą DPD paštomatą.
8.3.2. Į kitas valstybes:
(a) prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis „Lietuvos pašto“ paslaugomis;
(b) skubus pristatymas nurodytu Pirkėjo adresu – prekes Pirkėjui pristato DPD arba UPS kurjeriai.
8.4. Formuojant užsakymo krepšelį, prie kiekvienos prekės yra nurodomas prekių paruošimo išsiuntimui terminas. Jeigu siuntoje yra kelios prekės, siuntos paruošimo išsiuntimui laikas nurodomas pagal ilgiausią terminą. Taip pat, prekių krepšelyje, sudėjus užsakomas prekes, pasirinkus pristatymo būdą ir nurodžius adresą, yra nurodomas suminis siuntos pristatymo terminas (t.y. prekių paruošimo laikas + siuntos pristatymo terminas), per kurį siunta bus pristatyta Pirkėjui. Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui išsiunčiamos tik po to, kai gautas apmokėjimas. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per užsakyme nurodytą terminą, ypač jei vėluoja Pirkėjo apmokėjimas, be to, prekių pristatymo terminas, priklausomai nuo valstybės ir pasirinkto pristatymo būdo, ar prekė yra sandėlyje ar ne, gali skirtis.
8.5. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama elektroninės parduotuvės „Prekių pristatymas“ skyriuje.
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force-majeure ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo patikrinti siuntą. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio, kokybės neatitikimus, privalo siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Kai Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo siuntos lydinčiame dokumente (popieriniame arba elektroniniame manifeste) be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.  lietuviskigaminiai.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime. Jeigu dėl prekių trūkumų Pirkėjas siuntos nepriėmė, tokiu atveju kurjeris siuntą grąžiną Siuntėjui.
8.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant raštu informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija ar prekės nekokybiškos, bei pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
8.9. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti siuntą arba kurjeris negali pristatyti siuntos dėl Pirkėjo kaltės, pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties, KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

9.1.1. Vartotojas nenurodydamas priežasties turi teisę grąžinti nuotoliniu būdu įsigytą lūkesčių netenkinusią kokybišką prekę per 14 (keturiolika) dienų ir turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Norėdamas atsisakyti sutarties ir grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el.p.: lietuva@lietuviskigaminiai.lt, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir, pateikti įsigijimo dokumentus ir pranešti apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pateikdamas laisvos formos pareiškimą, jį adresuojant pardavėjui ir jame nurodant: Pranešu, kad atsisakau  pirkimo-pardavimo sutarties dėl šių prekių [nurodyti prekes]; užsakytų/gautų [data], vartotojo (-ų) vardas, pavardė, vartotojo (-ų) adresas, vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma), data, o kartu su grąžinama preke pateikti užsakymo numerį.

9.1.2. Pirkėjui pasinaudojus 9.1.1. punkte numatyta teise, jis gali grąžinti gaminius pasirinkdamas vieną iš šių grąžinimo būdų:

 • per savo pasirinktą kurjerį (grąžinimą apmoka pats pirkėjas). Grąžinimas į paštomatus yra NETINKAMAS. 

  Siunta turi būti grąžinama šiuo adresu – UAB Nord DECO, Panerių g. 43, Vilnius, LT-03202, Lietuva (Tel. Nr. +37065577669).

 • per DPD paštomatą (grąžinimas nemokamas);
 • pristatant grąžinamas prekes adresu - UAB Nord DECO, Panerių g. 43, Vilnius, LT-03202, Lietuva (Tel. Nr. +37065577669), darbo dienomis – pirmad. – penktad. 9 – 17 val. Pirkėjas privalo suderinti atvykimo laiką su pardavėju elektroniniu paštu arba telefonu +37065577669.

9.1.3. Teise grąžinti kokybiškas prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

9.1.4. Vartotojui pasinaudojus teise grąžinti nuotoliniu būdu įsigytą kokybišką prekę, Pardavėjas, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228-11 straipsnio 2 dalimi, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina vartotojui visas pirkėjo sumokėtas sumas. Tačiau, jeigu pirkėjas buvo pasirinkęs ir apmokėjęs mokamą Prekės jam pristatymą, Pardavėjas kartu su sumokėta prekės kaina grąžina tik standartinio pigiausio prekės pristatymo būdo pirkėjui kainą (pristatymas DPD kurjeriu Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją: 3,0 Eur). Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų (skirtumo), kurios susidarė dėl to, kad vartotojas pasirinko kitą pristatymo būdą, t.y. ne standartinį pigiausią prekės pristatymo būdą.

9.1.5. Pardavėjas turi teisę 9.1.3 punkte nustatytą 14 dienų terminą pratęsti ir negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui per kurjerį Pardavėjo adresu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

9.1.6. Dėl higienos priežasčių apatinės kelnaitės / šortukai, Kosmetika, jei buvo pažeista ir (ar) atidaryta gamintojo pakuotė, taip pat prekės, pagamintos, paruoštos pagal Pirkėjo specialų užsakymą (gaminiai pagal individualų užsakymą (mediniai šviestuvai, siuvamos užuolaidos), kerpamas tekstilinis kabelis, jei kiekis yra mažesnis nei standartinė ritės pakuotė ir kt.) arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms (pvz., individualios prekės, ant kurių yra išsiuvinėti, išgraviruoti kliento/pirkėjo pageidaujami tekstai ar simboliai, ir kt.), jeigu yra kokybiškos, negali būti grąžinamos ar keičiamos ir Pardavėjas neturi pareigos tokių prekių priimti.

9.1.7. Prekės privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokios buvo gautos - originalioje pakuotėje, nepraradusios prekinės išvaizdos, nepažeistos, Pirkėjo nesugadintos, nenaudotos, tos pačios komplektacijos. Prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis, užklijuotais lipdukais, įsegtais ženklais. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės. Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nėra laikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

9.1.8. Kokybiškos prekės nėra keičiamos kitomis.

9.2. Netinkamos kokybės prekių keitimas, grąžinimas

9.1.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka. Pirkėjas turi įstatyme numatytas teises, t.y. teisę reikalauti iš pardavėjo pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; atitinkamai sumažinti kainą; vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjo teisės įgyvendinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2.2. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es) ar pateikti pretenziją dėl galimai nekokybiškos prekės, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. p.: lietuva@lietuviskigaminiai.lt, nurodydamas tokios prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį, pageidavimą (prašoma pakeisti į kitą prekę, pašalinti prekės trūkumus (pataisyti), pakeisti kita, sumažinti kainą, grąžinti pinigus ar pan.), pateikti įsigijimo dokumentus, nuotraukas ar video medžiagą, kurioje matyti prekės defektas (jeigu įmanoma), savo kontaktinę informaciją, kuria pagedauja, kad Pardavėja susisiektų (telefono Nr., el. p. adresą ar pan.). Pardavėjas gavęs Pirkėjo pranešimą, per 5 darbo dienas informuoja kokiu būdu (-ais) gali būti grąžinta konkreti prekė ir (ar) pateikia atsakymą dėl pateikto prašymo, pageidavimo.

9.2.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.3. Kitos nuostatos, susijusios su prekių grąžinimu, keitimu

9.3.1. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.3.2.. Jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės (prekė su gamykliniu defektu arba pažeista siuntimo metu), Pardavėjas įsipareigoja, informavęs Pirkėją el. laišku, šias prekes(-ę) pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės prekėmis(-e). Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma ir pristatymo išlaidos (jeigu pristatymas buvo mokamas). Jeigu Pirkėjas Pardavėjo nurodytu būdu ir šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis grąžina netinkamos kokybės prekę, tokios netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos, taip pat, pakartotinio prekės dėl jos trūkumų pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

9.3.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje ir (ar) teisės aktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.3.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti gavėjo (Pardavėjo) adresą ir pavadinimą, taip pat, siuntėjo kontaktinę informaciją (adresą ir pan.), nurodyti užsakymo numerį, ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais arba negrąžintos. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, pasirinkus kitą nei Pardavėjo nurodytas, pristatymo būdą, taip pat, jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.  Grąžinant gaminį, jis su visa iš Pardavėjo gautos siuntos pakuote privalo būti įdėtas į naują siuntos įpakavimą, apsaugant jį nuo bet kokio poveikio. Siuntimo etiketė privalo būti klijuojama ant naujo siuntos įpakavimo ir negali būti klijuojama ant Pardavėjo siuntos įpakavimo.

9.4.5. Keisdamas ar grąžindamas prekę, pirkėjas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, pirkėjas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Vartotojui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Vartotojui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Vartotojas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Vartotojui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Vartotoju dėl prekės perdavimo būdo dienos. 

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pirkėjas atsako už užsakymo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo užsakymo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
10.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.6. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

 1. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka

12.1. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje https://www.lietuviskigaminiai.lt įsigytos prekės ir (ar) paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodomi prekių bei įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir jų intelektinė nuosavybė yra ginama LR teisės aktų nustatyta tvarka.
12.3. Griežtai draudžiama be Pardavėjo raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti lietuviskigaminiai.lt esančią informaciją.
12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
12.5. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.